Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze w Nadleśnictwie Łobez

 
 

PROMOCJA PROJEKTU

5-6.09.2012 roku na szkoleniu dla beneficjentów V osi priorytetowej POIiŚ w Ustce został zaprezentowany projekt - prezentacja.

25.09.2013 roku  wCentrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez"Link do strony:  www.miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/ckps#.UybPzOwgwm4

26.10.2013 roku na terenie Nadleśnictwa Łobez odbył się rajd pieszy „ Śladami projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i nadleśnictwa Łobez".  Uczestnicy rajdu zostali zapoznani z celami projektu i mogli na gruncie zapoznać się z realizacją projektu.   

28 listopada 2013 roku na sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie  został zaprezentowany projekt pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez".

spacer w lesie

prezentacja power point

folder promocyjny


logo

 

 

Podpisano umowę w ramach działania 5.1 priorytet V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dnia 11 sierpnia 2011 podpisano umowę w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przewidywana całkowita wartość projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez" wyniesie 1 861 675,62 zł, w tym wartość dofinansowanie 1 423 564,70 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Czas realizacji projektu – lata 2011-2013. Projekt jest realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Międzychód na obszarze 3 województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w większości na obszarach NATURA 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska , PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Dobrej Obry, PLB300015 Puszcza Notecka, PLH320002 Brzeźnicka Węgorza, PLH320067 Pojezierze Ińskie , PLH320049 Dorzecze Regi. Przedmiotem projektu są: torfowiska przejściowe i trzęsawiska , grąd subatlantycki, kwaśne buczyny niżowe, łęgi olszowe, kwaśne dąbrowy, grąd środkowoeuropejski, żyzne buczyny niżowe, bory i lasy bagienne, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe oraz żołw błotny, kumak nizinny, traszka grzebieniasta. Łączna powierzchnia obszarów, na których ma być przywrócona lub zapewniona ochrona właściwego stanu ekosystemów to 418,82ha, w tym łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której ma być zrealizowany projekt przyczyniający się do ich ochrony to 374,64 ha Projekt przewiduje szereg przedsięwzięć chroniących środowisko naturalne i przywracające stan pierwotny, jest realizowany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Projekt polega na ochronie i odbudowie siedlisk leśnych i nieleśnych poprzez sukcesywne inicjowanie renaturyzacji siedlisk zdegradowanych, a także ochronę siedlisk i gatunków drzew przed konkurencją chwastów i niepożądanych dla siedliska drzew i krzewów, oraz przed zniszczeniem przed zwierzyną płową. Ochrona rzadkich i ginących gatunków fauny będzie prowadzona poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i powiększania obszarów bytowania.

Link do strony: www.pois.gov.plwww.pois.gov.pl