Wydawca treści Wydawca treści

Straż Leśna

SKŁAD OSOBOWY POSTERUNKU

Starszy Strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Straży Leśnej - Jarosław Tomkiewicz,

tel kontaktowy  606778197

Strażnik leśny - Hubert Nadolny, tel. kontaktowy 668 837 310

Straż Leśna Nadleśnictwa Łobez przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 09:00 i od 14:00 do 15:00 w siedzibie Posterunku Straży Leśnej .

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym to w dniu następnym.

 

Szkodnictwo leśne na terenie Nadleśnictwa Łobez:

Szkodnictwo leśne- są to szkody związane z działaniem człowieka na terenach leśnych, które są wynikiem negatywnego oddziaływania człowieka na las i obiekty związane z lasem, a także uszkodzenia mienia Lasów Pańtwowych. W nadleśnictwach zwalczaniem szkodnictwa leśnego oraz ochroną mienia zajmuje się Straż Leśna.

 

Rodzaje szkodnictwa:

  1. Bezprawne korzystanie z lasu
  2. Kłusownictwo
  3. Kradzież lub zniszczenie mienia
  4. Kradzież drewna

 

UPRAWNIENIA STRAŻY LEŚNEJ

Uprawnienia Straży Leśnej są regulowanę przez Ustawę o Lasach.

Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań mają prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;

2) nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami;

3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;

4) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

5) ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji;

6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;

7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądów rejonowych od rozstrzygnięć kolegium  w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego;

9) noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

10) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy

 

 Zadania Straży Leśnej

1) zajmowanie sie sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;

2) prowadzenie gospodarki leśnej i ochroną lasów;

3) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia;

4) zajmowanie się sprawami nadzoru, w razie powierzenia takiego nadzoru.

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W LESIE

1)Wjazd do lasu pojazdami i konno, postój pojazdów w lesie

ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych

 

Zakazy obowiązujące na terenach leśnych:

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3) ostoje zwierząt;

4) źródliska rzek i potoków;

5) obszary zagrożone erozją

W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.