Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje wiele obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, które uznano za tereny o bardzo ważnym znaczeniu ekologicznym, jak choćby Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą „Ostoja Ińska” włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Doceniając znaczenie tych terenów podjęto działania ochronne obejmując najcenniejsze ich fragmenty różnymi prawnymi formami ochrony. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją następujące obszary i obiekty chronione:

Rezerwaty przyrody (4):

 

1) Rezerwat przyrody „Wyspa Sołtyski”


Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 51 z 1994 r., poz. 436). Stan prawny został uregulowany i zaktualizowany Zarządzeniem Nr 12/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wyspa Sołtyski” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 128 z 2011 r., poz. 2333). Rezerwat o powierzchni 22,71 ha położony jest na terenie leśnictwa Ińsko, w powiecie stargardzkim, gmina Ińsko.

 

2) Rezerwat przyrody „Kamienna Buczyna”


Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 7 z 1985 r., poz. 60). Stan prawny został uregulowany i zaktualizowany Zarządzeniem Nr 13/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamienna Buczyna” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 128 z 2011 r., poz. 2334). Rezerwat o powierzchni 11,67 ha położony jest na terenie leśnictwa Ińsko, w powiecie stargardzkim, gmina Ińsko.

 

3) Rezerwat przyrody „Mszar nad jeziorem Piaski”


Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 42 z 1976 r., poz. 206). Stan prawny został uregulowany i zaktualizowany Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 8 z 2002 r., poz. 162) oraz Rozporządzeniem Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62 z 2002 r., poz. 1373). Rezerwat o powierzchni 4,06 ha położony jest na terenie leśnictwa Orle, powiat łobeski, gmina Resko.

 

4) Rezerwat przyrody „Źródliskowe Zbocza”


Rezerwat został uznany Zarządzeniem Nr 56/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Źródliskowe Zbocza” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 68 z 2009 r., poz. 1859). Stan prawny został uregulowany i zaktualizowany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Źródliskowe Zbocza” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r., poz. 1861). Rezerwat o powierzchni 51,82 ha położony jest na terenie leśnictwa Storkowo, gmin Ińsko (powiat stargardzki) i Węgorzyno (powiat łobeski).