Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje wiele obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, które uznano za tereny o bardzo ważnym znaczeniu ekologicznym, jak choćby Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą „Ostoja Ińska” włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Doceniając znaczenie tych terenów podjęto działania ochronne obejmując najcenniejsze ich fragmenty różnymi prawnymi formami ochrony. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją następujące obszary i obiekty chronione:

Rezerwaty przyrody

  •  „Mszar nad jeziorem Piaski"  o powierzchni 4,06 ha -  rezerwat torfowiskowy,   utworzony 10 listopada 1976 roku  w celu zachowania stanowisk wielu rzadko występujących i ginących roślin torfowiskowych,
  •  „Kamienna Buczyna" o powierzchni 11,67 ha – rezerwat krajobrazowy, utworzony 11 kwietnia 1985 roku w celu zachowania fragmentu żyznej buczyny niżowej oraz krajobrazu moreny czołowej nad jeziorem Ińsko,
  •  „Wyspa Sołtyski" o powierzchni 22,71 ha – rezerwat leśny, utworzony 12 września 1994 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego zespołu kwaśnej buczyny oraz innych fitocenoz leśnych wykazujących wysoki stopień naturalności.
  • „Źródliskowe Zbocza" o powierzchni 51,82 ha – rezerwat krajobrazowy utworzony 15 września 2009 roku w celu zachowania krajobrazu o dużych deniwelacjach na Pojezierzu Ińskim wraz z licznymi źródliskami i wysiękami oraz występujących na tym terenie olsów, zwłaszcza w odmianie źródliskowej oraz zespołów kwaśnej i żyznej buczyny niżowej.