Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

                   

Ogłoszenie o przetargu
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Łobez
ul. Bema 15, 73-150 Łobez


Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy
na dzierżawę gruntu rolnego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Łobez


1. Przedmiotem dzierżawy jest niżej opisana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,50 ha

 

szczegóły w załacznikach poniżej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

na stanowisko Księgowego w dziale Finansowo-Księgowym

 

 1. Organizator naboru

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez,

ul. Bema 15, 73-150 Łobez

Tel. 91 39 740 63, e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl

 1. Tryb prowadzenia naboru
 1. Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie znak spr.: DO.1101.6.2020.

 

 1. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finanse, rachunkowość) lub wykształcenie średnie ekonomiczne;
 2. Doświadczenie minimum 1 rok pracy na stanowiskach związanych z księgowością;
 3. Znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku pracy;

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji zadań na powierzonym stanowisku;
 2. Znajomość zagadnień dotyczących ustawy o rachunkowości.
 3. Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z księgowością;
 4. Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia ;
 5. Umiejętność organizacji pracy, sumienność;
 6. Wysoka motywacja do pracy.

 

 1. Zakres ważniejszych obowiązków:
 1. Prowadzenie całości zagadnień związanych z kasą Nadleśnictwa (prowadzenie kasy);
 2. Fakturowanie pozostałej sprzedaży (dzierżawy gruntów, stawów jezior i pozostałe tytuły), refakturowanie kosztów;
 3. Księgowanie dokumentów zakupu oraz odpisów okresowych kosztów rozliczanych w czasie, ubezpieczenia, prenumeraty, usługi serwisowe itp.;

4.  Prowadzenie całości spraw dotyczących darowizn;

5.  Ewidencja wadiów i zabezpieczeń pieniężnych oraz niepieniężnych;

6.  Naliczanie, egzekwowanie i realizacja odsetek od należności i rekompensat

za koszty odzyskiwania należności oraz kar. Dekretacja i księgowanie.     Tworzenie odpisów aktualizujących należności;

 1. Uzgadnianie i windykacja należności od odbiorców (przygotowywanie monitów i wezwań do zapłaty wraz z wysyłką). Prowadzenie korespondencji z kontrahentami;
 2. Kontrola formalna i rachunkowa oraz ewidencja dokumentów zewnętrznych,

dekretowanie i ewidencja księgowa, sporządzanie przelewów na powstałe zobowiązania;

9.   Sporządzanie i ewidencja księgowa poleceń księgowania i not księgowych;

10. Uzgadnianie rejestrów zakupu i sprzedaży;

11.Uzgadnianie prawidłowości obrotów i sald kont związanych z wykonywaniem

      zakresu czynności.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Warunki zatrudnienia i pracy
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności;
 2. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez;
 3. Zapewnienie niezbędnych narzędzi do pracy: komputer z monitorem ekranowym, oprogramowanie, telefon, urządzenia biurowe;
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy;
 5. Atrakcyjny system wynagradzania;
 6. Świadczenia socjalne;
 7. Opieka medyczna.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Życiorys CV podpisany własnoręcznie;
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej);
 4. Oświadczenie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze) kandydata o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji.
 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Łobez (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze);
 2. Kwestionariusz dla kandydata na pracownika LP (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze).

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 05 marca 2021 r. do godziny 15:00 w następującej formie:
 • papierowej osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez lub
 • w formie elektronicznej przesłać na adres: lobez@szczecin.lasy.gov.pl
 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Koperta lub wiadomość elektroniczna, w której znajduje się oferta powinny być opatrzone klauzulą  „Nabór na stanowisko Księgowego”.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez zastrzega sobie prawo do:
 • zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu,
 • unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 1. Nadleśnictwo Łobez:
 • nie zwraca kosztów związanych z rekrutacją,
 • nie odsyła dokumentów aplikacyjnych jeżeli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie.
 1. Informacji dotyczących naboru udziela Specjalista ds. pracowniczych Pani Agnieszka Tymoszczuk tel. 668 837 297.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Łobez

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz dla kandydata na pracownika LP

 

 

 

 

Oktawian Dudziak

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/