Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje wiele obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, które uznano za tereny o bardzo ważnym znaczeniu ekologicznym, jak choćby Obszar Specjalnej Ochrony pod nazwą „Ostoja Ińska” włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Doceniając znaczenie tych terenów podjęto działania ochronne obejmując najcenniejsze ich fragmenty różnymi prawnymi formami ochrony. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją następujące obszary i obiekty chronione:

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

    „Ostrowie" – powierzchnia ogólna 191,36 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa 164,45 ha (leśna – 121,58 ha, nieleśna – 42,87 ha).

 

Stanowisko dokumentacyjne

Osady moreny czołowej w wyrobisku w Storkowie – powierzchnia 0,12 ha. 

 Zabytki kultury materialnej wpisane do rejestru zabytków

3 parki pałacowe,

3 parki dworskie,

  1 nieczynny cmentarz,

11 stanowisk archeologicznych.  

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt 

       rośliny i grzyby – 80 gatunków

między innymi: długosz królewski, widłak spłaszczony, lobelia jeziorna, turzyca bagienna, soplówka jeżowata, sasanka łąkowa, pełnik europejski,

       zwierzęta – 233 gatunki

         między innymi: bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania ruda, żuraw, bóbr,

         wydra, nocek łydkowłosy i wiele innych.