Wydawca treści Wydawca treści

informacje ogólne

Przestrzenne usytuowanie Nadleśnictwa Łobez oraz krótki rys historyczny.

Nadleśnictwo Łobez w aktualnych granicach zostało utworzone z dniem 1.10.1972 r. na podstawie Zarządzenia Nr 24 Dyrektora OZLP w Szczecinie z dnia 20.09.1972 w sprawie zmian w strukturze administracyjnej przez połączenie dwóch poprzednio istniejących Nadleśnictw Łobez i Węgorzyno.

Nadleśnictwo Łobez składa się z dwóch obrębów leśnych: obrębu Łobez  i obrębu Węgorzyno.

Powierzchnia ewidencyjna Nadleśnictwa bez współwłasności wg zestawienia powierzchni działek wynosi: 23 028,2864 ha, w tym obrębu leśnego Łobez – 10 936,8318 ha, obrębu leśnego Węgorzyno – 12 091,4546 ha.

Obszar Nadleśnictwa Łobez wg „Regionalizacji przyrodniczo – leśnej Polski” (Zielony R. Kliczkowska A. 2012 r.) położony jest w I Krainie Bałtyckiej, Mezoregionie Pojezierza Choszczeńskiego, Równiny Słupskiej, Mezoregionie Pojezierza Drawskiego oraz w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, Mezoregionie Równiny Drawskiej.

Siedziba położona jest dość korzystanie względem zasięgu terytorialnego. Najdalej od siedziby Nadleśnictwa położone są leśnictwa Ińsko, Ginawa. Wszystkie leśnictwa mają kontakt z Nadleśnictwem przez telefony komórkowe i stacjonarne. Transfer danych z rejestratora do bazy SILP dokonywany jest za pomocą sieci telefonicznej.

Położenie Nadleśnictwa Łobez, jego zasięg terytorialny oraz odległości od siedziby Nadleśnictwa do  poszczególnych organów administracji przedstawiono na wycinku mapy administracyjnej.

 

Mapa przedstawia Nadleśnictwo Łobez

Warunki klimatyczne

Klimat obszaru nadleśnictwa jest pod silnym wpływem klimatu atlantyckiego, co skutkuje łagodnymi zimami, niezbyt gorącymi latami z bardzo dużą ilością opadów. O wpływie klimatu kontynentalnego świadczą powtarzjące się okresy suszy wiosennej oraz często występujące spóźnione przymrozki. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost przeciętnej rocznej temperatury, malejąca ilość dni z pokrywą śniegu oraz wzrost liczby dni z anomaliami pogodowymi powodującymi wzrost ilości i siłę wiatrów huraganowych.

Typy siedliskowe lasu

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe – 92,6 %, siedliska borowe stanowią zaledwie 7,4%. Dominujące typy siedliskowe lasu to las mieszany świeży – 42,9% i las świeży – 36,5%. Udział olsów, łęgów oraz siedlisk bagiennych wynosi 9,7%. Mimo, że przeważają siedliska lasowe, to dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (ok. 46 %), następnie buk (ok. 15%) i dąb (ok. 9 %).

Nadleśnictwo Łobez w liczbach

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 234 m3/ha
Rocznie pozyskanie grubizny wynosi ok. 107 tys. m3
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 56 lat.
Przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosi ok. 1770 ha