Wydawca treści Wydawca treści

 

 1. Ochrona lasu

        

Ochrona lasu jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Obiektem jej działalności jest nie tylko drzewostan, ale cały ekosystem leśny, ze wszystkimi częściami składowymi.

Działania Nadleśnictwa koncentrują się na profilaktyce i walce ze szkodnikami i chorobami i polegają na:

 

  • Niedopuszczaniu do szkód ze strony szkodników pierwotnych poprzez właściwą ocenę zagrożenia.

  • Ograniczaniu zagrożenia ze strony szkodników wtórnych, poprzez monitorowanie stanu lasu, wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych oraz właściwą rotację drewna.

  • Ograniczaniu szkód powodowanych przez choroby grzybowe, poprzez zabezpieczanie biopreparatem pniaków, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego w drzewostanach opanowanych przez grzyby korzeniowe, podnoszenie odporności biologicznej.

 

  • Utrzymywaniu na niskim poziomie szkód od zwierzyny płowej, poprzez bieżącą ocenę natężenia szkód, dostosowanie ilości zwierzyny płowej do stanu umożliwiającego osiągnięcie celu hodowlanego, racjonalne zagospodarowanie łowisk, stosowanie środków zabezpieczających uprawy przed szkodami.
  • Zachowaniu naturalnych ekosystemów leśnych poprzez preferowanie odnowień naturalnych, ograniczanie zabiegów chemicznych do niezbędnego minimum, zwiększanie naturalnej odporności lasu.