Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych

                                                                  

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ŁOBEZ

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych

 

Tryb prowadzenia naboru

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie znak spr.: DO.1101.6.2020.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie wyższe ekonomiczne;

Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku w dziale księgowości;

Znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe

Znajomość zagadnień dotyczących ustawy o rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych;

Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia;

Umiejętność organizacji pracy;

Wysoka motywacja do pracy.

 

Zakres ważniejszych obowiązków m.in.:

sporządzanie list wypłat wraz z potrąceniami z tych list; w module Kadry i Płace > Płace, Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w tym naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków ZUS; przekazywanie dokumentów wytworzonych w podsystemie Płace do Finansów i Księgowości, księgowanie;

uzgadnianie podstawy i naliczenia składek ZUS i pdof;

sporządzanie i przekazywanie deklaracji, sprawozdań, analiz wewnętrznych i sprawozdań GUS w zakresie swojego działania;

naliczanie ZFŚS i księgowanie dokumentów ZFŚS;

planowanie wynagrodzeń;

sporządzanie not i PK w zakresie swojego działania, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, księgowanie;

sporządzanie przelewów na zobowiązania wynikające z realizacji zakresu czynności;

uzgadnianie obrotów i sald kont objętych zakresem czynności;

cechowanie w księgach podatkowych dokumentów kosztowych (m.in. wynagrodzenia, delegacje), począwszy od dokumentów dotyczących roku 2021;

zastępowanie pracowników działu finansowo-księgowego w czasie ich nieobecności w zakresie uzgodnionym z Głównym Księgowym;

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego.

 

Warunki zatrudnienia i pracy

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy – siedziba Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez;

Zapewnienie niezbędnych narzędzi do pracy: komputer z monitorem ekranowym, oprogramowanie, telefon, urządzenia biurowe;

Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy;

Atrakcyjny system wynagradzania;

Świadczenia socjalne;

Opieka medyczna.

 

Wymagane dokumenty

Życiorys CV podpisany własnoręcznie;

List motywacyjny podpisany własnoręcznie;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej);

Oświadczenie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze) kandydata o:

pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

niekaralności za przestępstwa umyślne,

stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Łobez (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze);

Kwestionariusz dla kandydata na pracownika LP (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze).

 

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez albo w formie elektronicznej przesłać na adres: lobez@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 20 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

Koperta lub wiadomość elektroniczna, w której znajduje się oferta powinny być opatrzone dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych”.

 

Dodatkowe informacje

Informacji dotyczących naboru udziela Specjalista ds. pracowniczych Pani Agnieszka Tymoszczuk tel. 91 39 740 63 wew. 131 lub 668 837 297.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez zastrzega sobie prawo do:

zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów spełniających wymagania formalne,

unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Nadleśnictwo Łobez:

nie zwraca kosztów związanych z rekrutacją,

nie odsyła dokumentów aplikacyjnych jeżeli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie.

                                                                              

 

 

Oktawian Dudziak

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/